DỮ LIỆU VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) - NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT

Tỉnh triển khai: Tên dự án:

# Tên dự án Tỉnh Tên nhà đầu tư nước ngoài Địa điểm thực hiện Mục tiêu hoạt động Vốn đăng ký ban đầu (USD) Vốn thực hiện (USD)
{{$index + 1}} {{prj.TenDuAn}} {{prj.TenTinh}} {{prj.TenNhaDauTuNuocNgoai}} {{prj.DiaDiemThucHien}} {{prj.MucTieuHoatDong}} {{prj.VonDangKyBanDau | number}} {{prj.VonThucHien | number}}